Badanie słuchu niemowląt, dzieci i dorosłych

W Polsce uprawnionym do wykonywania badań słuchu jest Dyplomowany Protetyk Słuchu posiadający wymagane prawem uprawnienia, niezbędne do przeprowadzania diagnostyki słuchu. Dysponuje on klinicznymi urządzeniami pomiarowymi, które posiadają aktualne poświadczenia kalibracyjne producentów. Za pomocą tych urządzeń Dyplomowany Protetyk Słuchu, wykonuje następujące badania słuchu z uwzględnieniem wieku badanej osoby:

AUDIOGRAM (audiometria tonalna: 125 – 8.000 Hz) – określa próg słyszenia tonów z zakresu mowy ludzkiej, służy do oceny problemu ze słyszeniem i jego rodzaju. Dodatkowo, badanie to, pozwala na wykrycie stanów chorobowych ucha środkowego i/lub uszkodzenia komórek ucha wewnętrznego. Wynikiem tego badania są krzywe obrazujące odpowiedzi badanego na dźwięki o różnych częstotliwościach. Audiogram należy wykonywać regularnie, jeśli w pracy jesteś narażony na czynniki uszkadzające narząd słuchu (hałas, wibracje, związki chemiczne).

AUDIOGRAM WYSOKICH CZĘSTOTLIWOŚCI (audiometria tonalna: 8.000 – 16.000 Hz) – jest pierwszym narzędziem diagnostycznym w ocenie szumów usznych Pacjentów zgłaszających uczucie: „piszczenia, syczenia, dudnienia, dzwonienia” w uszach. U takich Pacjentów może występować prawidłowy wynik w audiometrii tonalnej w obu uszach, ale charakteryzować mogą się tzw.: „ukrytym niedosłuchem” nieujawniającym się w standardowej audiometrii tonalnej.
U Pacjentów skarżący się na szumy uszne powinny być wykonane: audiogram tonalny, audiogram wysokich częstotliwości, tympanogram 3D.

TYMPANOGRAM „3D”– badanie obiektywne (bez aktywnego udziału badanego) polegające na nieinwazyjnej diagnostyce ucha środkowego. Badanie to wykonuje się w przypadkach podejrzenia: niedosłuchu, niedowładu nerwu twarzowego, otosklerozy, przerwania łańcucha kosteczek słuchowych, ocenie przedoperacyjnej ucha środkowego. Zaleca się wykonywanie tego badania wraz z AUDIOGRAMEM.
Wynik obrazowany jest w postaci wykresów. Podczas badania nie należy mówić ani przełykać. Można odczuwać bardzo lekki dyskomfort związany ze zmianami ciśnienia w przewodzie słuchowym zewnętrznym i głośnością podawanego dźwięku.

OTOEMISJE AKUSTYCZNE – badanie pozwalające ocenić prawidłowe działanie komórek słuchowych zewnętrznych, które znajdują się w ślimaku tj. uchu wewnętrznym. OTOEMISJE AKUSTYCZNE muszą być poprzedzone badaniem: TYPMANOGRAM „3D z uwagi, na fakt, że w przypadku nieprawidłowo funkcjonującego ucha środkowego, otrzymamy nieprawidłowy wyniki otoemisji. Otoemisje wykonywane są u noworodków i małych dzieci w celu wstępnego oszacowania sprawności komórek słuchowych oraz u osób dorosłych dla obiektywnej oceny wpływu czynników zewnętrznych, w tym nagłej głuchoty, hałasu oraz przyjmowania leków.

ASSR – (słuchowe potencjały wywołane stanu ustalonego) – jest to obiektywny pomiar progu słuchu w śnie fizjologicznym. Badanie polega na rejestrowaniu poprzez przyklejone 4 elektrody (podobnie jak w badaniu EKG) odpowiedzi mózgu na bodźce słuchowe podawane jednocześnie do obu uszu. ASSR to obecnie najbardziej precyzyjne, obiektywne badanie słuchu dzieci od 30 dnia życia do 4 roku życia.

ASSR przeprowadza się w śnie fizjologicznym. Badanie jest bardzo bezpieczne i trwa do kilkudziesięciu minut od momentu zaśnięcia dziecka. Zarejestrowane odpowiedzi, przez specjalistyczne oprogramowanie, świadczą o prawidłowym funkcjonowaniu komórek słuchowych w ślimaku. Z uwagi na fakt precyzyjniejszego, wobec innych obiektywnych metod diagnostycznych narządu słuchu, wynik ASSR jest podstawą do podjęcia decyzji o ewentualnym implantowaniu. Zalecanym progiem niedosłuchu, od którego należy rozważyć ostateczną decyzję o wszczepieniu implantu ślimakowego jest wynik badania ASSR: 90 dB lub więcej. W przypadku uzyskania lepszych wyników, należy w pierwszej kolejności zastosować użytkowanie aparatów słuchowych.
Dodatkowo, u osób dorosłych, wynik badania ASSR może być podstawą w orzeczeniu o zawodowym uszkodzeniu narządu słuchu oraz w roszczeniowych sporach sądowych.

ZABURZENIA PRZETWARZANIA SŁUCHOWEGO – od 4 r.ż.

W celu mówienia terminu badania prosimy zadzwonić pod numer: 22 625 15 90 | 22 446 77 77