Informacja  o  wpływie  działalności wykonywanej przez Spółdzielnię Pracy Specjalistów Rentgenologów na zdrowie ludzi i środowisko.

Podstawa prawna ustawa Prawo Atomowe  art. 32c ust. 2  (Dz. U. z 2019 r., poz. 1792, z późn. zm.).  Jednostka prowadzi działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegająca na:

  • stosowaniu  urządzeń  wytwarzających  promieniowanie  jonizujące

Dla jednostki zostały wydane decyzje zezwalające na :

  • uruchomienie i  stosowanie aparatów rtg
  • uruchomienie pracowni rtg

Na  podstawie  art.  17  ust.  1  ustawy  Prawo  atomowe w celu  dostosowania  sposobu  oceny zagrożenia  do  jego  spodziewanego  poziomu, pracownicy jednostki organizacyjnej zostali zaliczeni  do  kategorii B narażenia. Ocena  narażenia pracowników  prowadzona  jest na podstawie systematycznych   pomiarów  dawek   indywidualnych w  sposób  pozwalający  stwierdzić  prawidłowość zaliczenia pracowników do tej kategorii.

W  przeciągu  ostatnich  12  miesięcy  nie  stwierdzono  przekroczenia  dawek granicznych  określonych dla pracowników.

Kierownik   jednostki   organizacyjnej   zapewnia   wykonywanie  działalności  związanej                               z narażeniem  zgodnie  z  zasadą  optymalizacji,  wymagającą,  żeby przy  rozsądnym uwzględnieniu czynników ekonomicznych i społecznych  oraz  aktualnego  stanu  wiedzy technicznej liczba  narażonych  pracowników                i  osób  z  ogółu  ludności oraz prawdopodobieństwo ich narażenia były jak najmniejsze, a otrzymywane przez nich dawki promieniowania jonizującego były możliwie małe.

Na  podstawie  powyższych  informacji  stwierdza  się, że  działalność związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące w 2023 roku nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.                      W  związku  z  wykonywaniem  wyżej  opisanej  działalności  do  środowiska  nie są uwalniane substancje promieniotwórcze.